Med et vaterpas kan fagmanden konstatere, at loftet hælder en smule. Han måler derpå bredden af hullet. Og skærer en mdf-plade til den ønskede bredde. Højden skærer han ikke til endnu.

Men der er et metalbeslag med skruer i vejen for pladen. Han presser den dog fast og sikrer sig, at den er i vater. Ud for beslaget tegner han et mærke. Han saver nu med en stiksav langs med de afsatte streger en fordybning i pladen. Pladen kan nu sidde rundt om beslaget.

Det er dog stadig for tidligt at skrue den fast. Først må fagmanden skrue et par klodser rundt omkring atter et metalbeslag, der sidder i vejen. Han skyder tilsvarende et par klodser fast på midten af tværbjælken og i det andet hjørne, så inddækningspladen kommer til at sidde rigtigt uden at hvile på beslaget. Så placerer fagmanden en støtteliste helt op til kanten af udskæringen og skruer den godt fast ned i bjælken med 70 mm skruer. Listen støtter inddækningen, der hvor trappen kommer til at hvile.

Så spænder han inddækningspladen ikke alt for fast med et par hurtigtvinger og stiller et vaterpas ovenpå. Han banker nu let pladen, til den er i vater. Han streger nu op på pladen med et andenæb, der sikrer, at stregen følger loftets bue. Han tegner stregen op, så den løber langs hele pladen, og skærer derpå igennem med dyksaven.

Fagmanden fastgør atter pladen, sikrer, den er i vater, og ser, om den sidder tilstrækkeligt vinkelret på væggen. Derpå skyder han nederste del af pladen fast og tjekker, om den er i lod. Pladen hælder en smule i toppen, så fagmanden støtter op med en lille gummikile, indtil inddækningspladen er i lod.

Fagmanden gør det samme i modsatte side, hvor der dog ikke er brug for nogen kile. Inddækningen langs muren er længere end fagmandens mdf-plader. Derfor laver han i stedet en not og fer-samling. Så kan han sætte to plader i forlængelse af hinanden. Han lægger den løse fer på pladen og sætter styremærker for enderne. Derpå fræser han noten ud mellem de to mærker. Feren passer perfekt.

Så måler han højden på pladen ved siden af muren; inddæknings-pladen skal nemlig flugte denne både foroven og forneden. Han afsætter nu en streg langs mdf-pladen, så han kan skære den til i den rigtige højde. Da muren, hvor inddækningspladen skal sidde, er ret ujævn og ikke egner sig lige vel til at bore i over det hele, sætter fagmanden mærker af seks steder, hvor der kan bores. Han måler, hvor de er placeret, og mærker det tilsvarende af på pladen. Fagmanden borer så for igennem mærkerne.

Så kan inddækningspladen sættes fast med en lille hjørneskruetvinge. Derpå borer fagmanden for i muren igennem hullerne i inddækningspladen. Og så skruer han 92 mm betonskruer i. Hver gang han har boret en ny skrue i, undersøger fagmanden med vaterpasset, om inddækningspladen er lod. Nu skal resten af inddækningspladen laves. Da den støder op imod en skråvæg, skal der tages nogle andre mål. Fagmanden måler, hvor bred pladen skal være foroven og forneden.

Derpå lægger han vaterpasset op langs med kanten af inddækningspladen – ved at holde en smigvinkel op mod den og skråvæggen finder han således inddækningspladens smig. Han markerer så det øverste breddemål på mdf-pladen og afsætter med smigvinklen og en blyant vinklen på skråvæggen. Han lægger dyksavens styreskinne langs blyantstregen og saver pladen over.

Da skråvæggen ikke starter helt nederst ved inddækningspladen, markerer fagmanden det nederste breddemål på pladen, streger lodret op og saver igennem. Så er han sikker på, at pladen passer til skråvæggen. Så notfræser fagmanden pladen, så den kan samles med inddækningspladen ved siden af.

Ligesom før finder fagmanden et par passende steder at bore i muren, måler op og sætter mærker tilsvarende på pladen. Og så borer han for.Nu skal de to inddækningsplader samles. Fagmanden kommer lim på feren og sætter den i noten. Så kommer han lim i den anden inddækningsplades not, så feren limen ordentligt fast i begge noter. Med et par bank lirker han pladen på plads. Så borer han atter for, skruer i og måler efter.

Så skal den sidste side laves. Fagmanden fastgør mdf-pladen midlertidigt med et søm, så han kan strege op på pladen, så den følger loftet. Han måler op, hvor metalbeslaget, der også tidligere var i vejen, sidder, så han kan gøre plads til det. Så afsætter han målene på inddækningspladen. Det er bedre, at indhakket er en smule større end en smule mindre end nødvendigt. Han streger op og skærer ned i indhakket med en multicutter. Så bruger han en hammer og stemmejern til at fjerne flagerne af mdf-plade. Med en gang lim for enden er der nu plads til inddækningspladen.

Så er det ellers samme rutine som før: Fagmanden sørger for, at inddækningspladen er i vater, før han skyder den fast til bjælken, og sikrer samtidig, at den er i lodret vater, ved at justere med et par plastickiler. Hjørnet laves på samme måde med en not og fer-samling, men her kan den nøjes med at blive skudt fast til bjælken med sømpistolen.

Så er der kun tilbage at lave inddækningspladen op imod skråvæggen. Pladen skal her laves i to dele, da væggen ikke skråner fra begyndelsen af inddækningen. Fagmanden måler først bredden og højden til den nederste del af inddækningen. Så skærer fagmanden pladen ud i den rette bredde. Derpå skærer han den midlertidigt til i højden, men lader der være en god fejlmargin; loftet hælder nemlig, så inddækningspladerne på de to sider starter ikke lige langt nede.

Den kant, der skal vende op imod skråvæggen, skærer fagmanden til i smig, så den støder pænt op til skråvæggen. Så sætter fagmanden pladen op på væggen. Han afsætter så et mærke i hver af de to sider, hvor inddækningen skal begynde.Så tegner han en streg op imellem de to hjørner. Det ses tydeligt, at inddækningen ikke starter lige langt nede i hver side.

Så saver han pladen til med dyksaven, giver pladen en gang lim på kanten, der er skåret i smig, og i siderne, trykker den så på plads. Med et par søm fra sømpistolen sidder den helt fast, og inddækningen er nu færdig.