Flot hegn med stærk låge

Hegnet her er ikke bare flot. Det lukker af mellem for- og baghave og skærmer samtidig for et par grimme skraldespande med en “vinge”, der også fungerer som ekstra støtte til lågen.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 dage
Pris
3.000 kroner

Intro

Familien her har et gammelt og faldefærdigt hegn med en låge, der ikke kan lukke. Skraldespandene har plads ved hegnet, og det giver en kedelig udsigt fra husets terrasse. Derfor skal der bygges et nyt hegn med en stabil låge.

Hegnet forsynes med en “vinge”, der står vinkelret på hegnet. Den skærmer af for skraldespandene og giver samtidig ekstra støtte til den stolpe, lågen hænger på. Så selv om lågen er tung, kan den ikke komme til at vælte hegnet på grund af den afstivning, vingen giver.

Det er lettere at stryge træbeskyttelsen på, når træet ligger på nogle bukke. Beklædningen består af brædder med fer og not, såkaldt gavlbeklædning. Det er valgt for at matche skuret bagved. Du kan sagtens vælge en anden type beklædningsbrædder.

Vejledning

01
Stolperne 4 Trin

Til hegnet her skal der graves ud til tre stolper. To til hegnet og en til “vingen”, men den sidste graver vi først ud til senere. Afstanden mellem stolperne er her 2,10 meter. Det er det maksimale spænd for et hegn med stolper og løsholter (dvs. afstivende vandrette tværstivere) af de dimensioner, vi bruger her.

Stolperne skal graves 90 cm ned i jorden og skal her stikke 170 cm op over terræn, så hegnet får samme højde som den betontrappe, det bygges op ad. Hegnet skal stå vinkelret på trappen. Det sikrer du lettest ved at bygge en stor vinkel af et par lægter efter 3-4-5princippet.

1

Mål op til stolpernes placering. Hegnet skal stå vinkelret på betontrappen. Derfor bruger vi en stor vinkel, som vi lægger op ad trappen, og mærker af til stolperne efter den.

2

Grav ud til stolperne (A). De skal placeres, så bagsiden af hegn og låge kommer til at være i plan med enden af trappen. Hullerne til stolperne skal være 90 cm dybe.

Hullet skal være så stort, at du kan komme til at stampe jorden omkring stolpen.

3

Stil stolpen (A) i lod i hullet. Placer den op ad vinklen, så er den lidt nemmere at styre. Når stolpen er korrekt placeret, fylder du jord i hullet. Jorden skal stampes for hver 10 cm, du kommer på.

4

Sæt et bræt på tværs, ca. 10 cm under terræn. Skru brættet (40-50 cm langt) fast med 4-6 kraftige skruer. Brættet fungerer som en ekstra sikring, så stolpen ikke vælter i kraftig blæst.

02
Løsholterne 5 Trin

Nu skal der sættes tre løsholter op mellem stolperne, som beklædningsbrædderne skal skrues fast på. Løsholterne fordeles med ligelig afstand. Det øverste placeres 15 cm fra der, hvor overkanten af beklædningen skal gå til.

Inden du fastgør løsholterne, kan du tjekke, om stolperne står i lod. En stolpe kan sagtens bue lidt på midten, men sådan en skævhed kan du rette op på ved at save det midterste løsholt et par mm længere, så stolpen bliver presset i lod.

Når løsholterne er fastgjort, stives stolperne af med et bræt, der monteres skråt på bagsiden. Det holder konstruktionen på plads, indtil beklædningsbrædderne er sat op.

1

Mål op til de tre løsholter B. Det øverste placeres, så der er 15 cm fra overkanten af løsholtet til overkanten af beklædningen. Sæt en skrue i stolpen, som løsholtet kan ligge på i den ene ende, og overfør så målet til den anden stolpe.

Læg vaterpasset oven på løsholtet, når du måler op, så det ligger helt lige, og afsæt en streg på stolpen.

2

Skru vinkelbeslag fast på stolperne (A) til fastgørelse af løsholterne. Vi bruger 5 x 40 mm beslagskruer, men du kan også bruge spunskruer.

3

Monter vinkelbeslaget på det nederste løsholt - ikke på stolpen. Ellers kan du ikke komme til at skrue. Læg løsholtet på jorden, monter beslaget, vend det om, og skru så til sidst fast på stolpen.

4

Fastgør løsholterne. Inden du sætter dem fast, er det en god idé at tjekke, at stolperne står i lod. Hvis en stolpe buer lidt på midten, har du nemlig mulighed for at skære løsholtet til, så det er et par mm for langt og presser stolpen i lod på midten.

5

Stolperne skæres til foroven, når løsholterne er monteret, og inden beklædningen sættes på. Det er meget nemmere at skære stolpen til, når den er afstivet. Den skæres vinkelret over. Her skal stolperne være 170 cm høje.

03
Beklædningen 5 Trin

Til beklædningen her er valgt trykimprægnerede brædder med fer og not. De er købt med en længde på 360 cm og skæres over på midten, så der bliver to beklædningsbrædder ud af et.

Når brædderne skæres til, er det en fordel at skære dem lidt skråt forneden, så der kommer en lille drypkant, som leder vandet væk fra træet.

Her sættes beklædningsbrædderne op, så hegnet får en ubrudt flade af “hele” brædder, når lågen er lukket. Det betyder, at det bræt, der sidder i overgangen mellem hegn og låge, skal skæres over på midten, så den ene halvdel sidder på hegnet og den anden på lågen.

1

Sav beklædningsbrædderne (H) til. Her får de et skråt snit på 15-20 grader forneden, så der kommer en drypkant. Du kan vælge at skære brædderne til på færdige mål, men her monteres de først og skæres derefter endeligt til øverst.

Hvis du vælger brædder med fer og not, så husk at vende feren fremad, når du saver dem til.

2

Brædderne fordeles, så start- og slutbræt på lågen bliver ens. Brættet op til hegnet skæres til på bredden. Det afskårne stykke bruges som første bræt på hegnet, så overgangen mellem låge og hegn ikke bliver synlig.

3

Monter brædderne. De skal samles med fer og not. Læg en lægte på jorden, som brædderne kan stilles på, så afstanden til jorden bliver ens. Bank hvert bræt på plads med en klods, så feren ikke beskadiges. Tjek undervejs, at brædderne er i lod.

4

Skru brædderne (H) fast til løsholterne (B). Der mærkes op på alle brædderne, så skruerne kommer til at sidde på en lang lige række.

Her skrues 4 cm fra et bræts ene side med 4,5 x 60 mm A4 rustfri skruer. Hvert bræt monteres med en skrue pr. løsholt.

5

Sav brædderne til foroven. Her bruges sav med føringsskinne, som spændes fast på brædderne, så beklædningsbrædderne bliver skåret af i samme højde som stolperne.

04
Lågen 6 Trin

Når du skal samle lågen, skal du gøre det et plant sted, så du er sikker på, at delene ligger lige. Her samler vi delene på en krydsfinerplade.

Først samles rammen, dernæst sættes skråstiveren på og til sidst det tværgående løsholt. Rammens tværgående stykker og løsholtet er placeret i samme højde som løsholterne på hegnet, så skruerne kommer til at sidde på en lang lige række på både hegn og låge.

Husk, at der skal være 1 cm luft mellem lågen og trappe (eller fx en stolpe), så der er plads til, at lågen kan svinge rundt. Der skal også være en smule luft til den stolpe, som lågen hænger på.

1

Saml rammen til lågen (C og D), og placer skråstiveren (E) på rammen, og mærk de skrå vinkler op. Tjek diagonalen på rammen inden, så du sikrer dig, at den er vinkelret. Skråstiveren skrues fast med 5 x 100 mm skruer i hver ende.

2

Skru de midterste løsholter (F og G) på samt beslag. Det tværgående løsholt er til beklædningen, og det lille til håndtaget. De to bladhængsler monteres på rammen med 5 x 100 mm skruer.

3

Monter lågen på stolpen. Den klodses op, så overkanten af rammen er i samme højde som stolpens overkant. Mellem ramme og stolpe holdes en 3 mm klods, der sikrer en lille afstand. Hængslerne fastgøres med 5 x 100 mm skruer.

4

Sæt første bræt på lågen. Det er det halve bræt, som skal sidde ind mod det andet halve bræt på hegnet. Derefter monteres de øvrige brædder.

5

Tjek afstanden mellem lågen og trappen, så sidste bræt kan skæres til. Der skal være 10 mm luft til trappen, så der er plads til, at lågen kan svinge rundt. Rammen holdes fast med en trækile op imod trappen, mens brædderne sættes op.

6

Sidste bræt saves til. Brug en hånd-eller stiksav. Her sluttes af med et halvt bræt, som vi også startede lågen med. Kanten “brækkes” på det sidste bræt med en høvl for at være helt sikker på, at lågen kan svinge forbi trappen, og skrues fast.

05
Afskærmningen 3 Trin

1

Byg evt. en vinge på hegnet, der stiver konstruktionen af, så den tunge låge ikke kommer til at hænge. Her har vingen desuden den funktion, at den skjuler de knap så kønne skraldespande.

2

Grav ud til vingens stolpe (A) på bagsiden af hegnet, vinkelret. Der er 86 cm mellem hegnsstolpens bagkant og vingestolpens forkant, da det passer med otte beklædningsbrædder - og er nok til at dække skraldespandene.

Tjek, at stolpen er i lod, og sæt så løsholter op, og sav stolpen til foroven.

3

Monter løsholter (F) og brædder (H). De er skåret til på længde, inden de monteres. Der startes med notsiden op imod stolpen på hegnet, så det ikke er nødvendigt at renskære dér. Vaterpasset lægges oven på stolperne til at måle efter.

06
Beslag og dækbræt 4 Trin

Nu mangler kun de sidste detaljer. På lågen skal der monteres et stalddørsgreb, som findes i forskellige størrelser, så det er nemt at finde et, der passer til lågen.

En gribhage på lågen er også smart, så lågen kan sættes fast på vingen og bliver stående åben, når du har brug for det.

På toppen af både hegn og låge sættes et dækbræt op, der beskytter de lodrette brædder, så der ikke kan samles vand oven på træet.

1

Monter et stalddørsgreb på lågen. Der bores et 18 mm hul i lågen til selve håndtaget, som det skrues fast i. Slutblikket monteres på betontrappen, så håndtaget kommer til at sidde vandret, når lågen er lukket.

2

På vingen fastgøres en gribhage, så lågen kan sættes fast og ikke smækker i, mens du fx trækker din cykel igennem eller andre ting.

3

Skru dækbrættet (J) fast oven på stolperne. Sav det til, og monter det med 5 x 100 mm skruer, også på lågen. Som støtte sættes et par vinkler op under dækbrættet midt på hegnet.

4

Så er hegnet færdigt og vil stå solidt de næste mange år. Det mangler kun at blive malet enkelte steder.

Materialer

Til hegnet

• 3 stk. 100 x 100 mm trykimprægnerede stolper (A) a 260 cm
• 3 stk. 50 x 100 mm trykimprægnerede løsholter (B) a 211 cm og 3 stk. a 80 cm
• 22 x 110 mm gavlbeklædningsbrædder (H) a 166 cm
• 2 stk. 25 x 125 mm dækbrædder (J) a 231 og 90 cm
• 12 vinkler
• Skruer, 4,5 x 60 og 5 x 40 mm

Materialer til lågen

50 x 100 mm trykimprægneret træ:
• 2 sidestykker (C) a 147,5 cm
• 2 mellemstykker (D) a 92 cm
• 1 skråstiver (E), 152 cm
• 1 løsholt (F), 92 cm
• 1 tværstykke til håndtag (G), 30 cm

• 1 stk. 25 x 125 mm dækbræt, 102 cm
• 22 x 110 mm gavlbeklædningsbrædder (H) a 166 cm
• 2 bladhængsler inkl. skruer
• 1 stalddørsgreb inkl. skruer
• Skruer, 5 x 100 mm

Tidsforbrug

2-3 dage plus tid til at male

Pris

Cirka 3000 kroner for låge og cirka 3 meter hegn

Sværhedsgrad

Det er ikke svært at bygge hegnet. Lågen kræver lidt mere. Her skal du især være omhyggelig med opmåling og udskæring.

Tegning

Sådan samles hegnet

Hegnet består af tre stolper (A), den ene stolpe er til “vingen”. Mellem stolperne sættes løsholter (B) op, som beklædningsbrædderne (H) kan fastgøres til. Det øverste løsholt placeres 15 cm fra stolpens overkant. Oven på stolperne monteres dækbrædder (J), der beskytter træet mod fugt.

Sådan samles hegnet

Sådan samler du lågen

Lågen består af en ramme, hvor sidestykkerne (C) rager lidt op over det øverste mellemstykke (D), da de skal bære dækbrættet (J). Mellemstykkerne og lågens løsholt (F) er placeret i samme højde som løsholterne på hegnet, så skruerne til beklædningen kommer til at sidde på en lang gennemgående række. Den har også en skråstiver (E), som sikrer, at lågen ikke kommer til at “hænge”. På lågen skal der være et ekstra tværstykke (G) til håndtaget. Det placeres i ca. 100 cm’s afstand fra jorden.

Sådan samler du lågen

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Hegn